Wycena

Zapewniamy indywidualną (bezpłatną i niezobowiązującą) wycenę każdego zlecenia, oferując kilka wariantów realizacji.

Wycena tłumaczenia odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza i załączenie dokumentów.

W przypadku tłumaczeń ustnych konieczne będzie podanie kilku informacji o planowanym przedsięwzięciu (miejsce, termin, ilość gości, tematyka). Na tej podstawie przygotujemy kalkulację kosztów tłumaczenia, zaproponujemy najszybszy możliwy termin realizacji oraz przedstawimy warunki realizacji zamówienia.

  1. Wycena

  Bezpłatna i niezobowiązująca wycena każdego zlecenia.

  2. Tłumaczenie

  Po otrzymaniu niezbędnych informacji przedstawiamy warunki współpracy.

  3. Finalizacja

  Finalizujemy tłumaczenie oraz całe zamówienie (dokumentacja).

  Podstawą do wyceny tekstu jest jego objętość wyrażona w stronach rozliczeniowych. Jedną stronę rozliczeniową stanowi 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia przysięgłego (całkowitą ilość znaków ze spacjami dzielimy przez 1800/1125 w zależności od rodzaju tłumaczenia, co daje liczbę stron rozliczeniowych). Ilość stron rozliczeniowych zawsze zaokrąglamy w górę do pełnej połowy strony rozliczeniowej (np. 16,33 to 16,5 stron rozliczeniowych). W przypadku zlecenia zawierającego kilka pojedynczych tekstów zaokrągleniu podlega jedynie końcowa ilość stron rozliczeniowych, nie każda strona osobno. Minimalną wymaganą długość tekstu stanowi jedna strona rozliczeniowa.

  Tłumaczenia ustne rozliczane są na odmiennych zasadach. Podstawą do rozliczenia tłumaczenia ustnego konsekutywnego jest suma godzin, którą tłumacz poświęcił na realizację danego zlecenia, od momentu zamówienia tłumacza przez cały okres dyspozycyjności dla Klienta. Minimalny czas pracy tłumacza w dużym mieście (Warszawa, Poznań, Kraków) wynosi 3 godziny, w pozostałych przypadkach konieczna jest indywidualna wycena uzależniona od dostępności tłumaczy. Tłumaczenia ustne symultaniczne rozliczane są na podstawie ilości bloków pracy jednego tłumacza (jeden blok pracy wynosi 4 godziny). Ze względu na stopień trudności tłumaczeń symultanicznych konieczna jest minimum jedna para tłumaczy na jedno zagadnienie językowe.

  Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez serwis Tłumaczenia Bałtyckie, której właścicielem jest firma ARTNOVI Piotr Rosiak, z siedzibą przy ul. Zębcowskiej 53B/20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Nr NIP 8272169562 (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

  I. Zasady ochrony danych osobowych

  1. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
  2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
  3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
  4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
  6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowoksięgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  II. Sposoby pozyskiwania danych

  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

  a. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
  b. podczas korzystania z zasobów strony www.bigletter.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

  • Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu www.bigletter.pl , zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Administratora.

  III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

  1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze- na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO
  2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO

  IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

  Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

  V. Prawa użytkownika

  1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i usług oferowanych przez administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
  3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Administratora pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
  5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

  VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

  Na zmiany w polityce ochrony prywatności Administratora mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem serwisu Tłumaczenia Bałtyckie jest firma ARTNOVI Piotr Rosiak, z siedzibą przy ul. Zębcowskiej 53B/20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Nr NIP 8272169562. Serwis Tłumaczenia Bałtyckie świadczy usługi związane wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz inne pokrewne usługi (korekta językowa, weryfikacja poprawności wykonanego tłumaczenia, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, redakcja tekstu tłumaczenia pod kątem graficznym, usługi copywritingu, i inne).
  2. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Składając zlecenie Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  § 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

  1. Warunkiem wykonania tłumaczenia jest dostarczenie dokumentu przez Klienta (Zleceniodawcę) drogą elektroniczną, pocztą bądź osobiście. W przypadku niektórych zleceń Zleceniodawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza zlecenia na wykonanie tłumaczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy. Formularz może zostać dostarczony osobiście, pocztą bądź wysłany drogą elektroniczną (skan dokumentu). W przypadku tłumaczeń przysięgłych Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentu drogą pocztową bądź osobiście.
  2. Zleceniobiorca przyjmuje zlecenia w dni robocze w godzinach: 9.00 – 15.00. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia zlecenia przez Zleceniobiorcę (zwyczajowo drogą mailową). W przypadku potwierdzenia zlecenia po godzinie 15.00, za początek realizacji zlecenia uważa się dzień następujący po dniu potwierdzenia zlecenia od godz. 9.00 rano. W przypadku potwierdzenia zlecenia w dni wolne od pracy, za początek realizacji zlecenia uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.
  3. Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjęcia zlecenia do realizacji, jeśli nie otrzymał od Zleceniodawcy pisemnego potwierdzenia nadania zlecenia. Potwierdzenie nadania zlecenia stanowić może e-mail bądź wypełniony przez Zleceniodawcę formularz zlecenia.
  4. Na życzenie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem tłumaczenia Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy informację o cenie usługi, z zastrzeżeniem, że jest to zawsze cena jednostkowa (za jedną stronę standardową tłumaczenia pisemnego lub jedną godzinę tłumaczenia ustnego). Zleceniobiorca może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest liczba stron wykonanego tłumaczenia pisemnego lub rzeczywisty czas trwania tłumaczenia ustnego, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi. Strony mogą również ustalić całkowitą cenę zlecenia przed wykonaniem usługi.
  5. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia zlecenia podając przyczynę odmowy.
  6. Cena usługi w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie, uwzględniając tematykę, czas realizacji, kombinację językową i inne.

  § 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

  1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku bądź oryginału dokumentu lub innej formie zatwierdzonej przez Zleceniobiorcę. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą – do podwyższenia ceny tłumaczenia o 30-50%.
  2. Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy tłumaczenie w formie wydruku bądź pliku komputerowego lub innej formie zatwierdzonej przez Zleceniodawcę. W razie konieczności przekazania tłumaczenia w zmienionej formie Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasu przeznaczonego na przygotowanie tłumaczenia w takiej formie – po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą.
  W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumaczenie jest przekazywane w formie wydruku.
  3. Wykonane tłumaczenie przysięgłe Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy. Na życzenie Zleceniodawcy Zleceniobiorca może przesłać tłumaczenie pocztą tradycyjną lub kurierem. Tłumaczenia nieprzysięgłe Zleceniobiorca zwyczajowo przesyła Zleceniodawcy drogą elektroniczną, na życzenie Zleceniodawcy pocztą tradycyjną bądź kurierem. Tłumaczenia nieprzysięgłe można również odebrać osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy. W przypadku wysyłki tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca.
  4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia nieprzysięgłego jedna strona standardowa liczy 1800 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków (łącznie ze spacjami). W przypadku gdy wielkość zleconego tłumaczenia nie przekracza jednej strony standardowej, tłumaczenie takie liczone jest jak za całą stronę standardową. Za porozumieniem Stron podstawą rozliczenia może być tekst źródłowy.
  5. Zarówno w przypadku tłumaczeń przysięgłych jak i nieprzysięgłych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej.
  6. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Zleceniobiorca dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby:
  a) tryb zwykły – przekład do 5 stron standardowych w ciągu doby;
  b) tryb ekspresowy – przekład od 5,5 do 10 stron w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);
  Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  7. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.
  8. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy, tabele itp., Zleceniobiorca ustala ze Zleceniodawcą czy wykonane tłumaczenie ma być wiernym odwzorowaniem tekstu źródłowego. Za każdą stronę takiego tłumaczenia Zleceniobiorca ma prawo podwyższyć stawkę o 30%.
  9. W przypadku tłumaczeń przysięgłych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy w formie wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy Zleceniobiorca może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia przysięgłego za dodatkową opłatą, wynoszącą 10% całkowitej ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia przysięgłego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniobiorca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (koszt takiej usługi to 50% pierwotnej ceny tłumaczenia).
  10. Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien zostać dostarczony Zleceniobiorcy w oryginale, o ile Zleceniodawca go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza na tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.
  11. W przypadku zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Zleceniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia w powyższym terminie zlecenie uważa się za dostarczone i Zleceniodawca nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
  12. Wszystkie tłumaczenia nieprzysięgłe są przez Zleceniobiorcę archiwizowane i przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy.

  § 4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

  1. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.
  2. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, Zleceniobiorca może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.
  3. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza stawka godzinowa wzrasta o 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
  4. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.
  5. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza siedzibą firmy Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.
  6. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.
  7. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz – w miarę możliwości – listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

  § 5 Odwoływanie zleceń

  1. W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.
  2. W przypadku tłumaczeń ustnych:
  a) których planowany czas trwania wynosi nie więcej niż jeden dzień, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wykonania tłumaczenia. W razie odwołania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym miało się ono odbyć, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza siedzibą firmy, patrz § 4 pkt. 5).
  b) których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia.
  c) których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.
  3. Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej.

  § 6 Poufność

  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

  § 7 Odpowiedzialność

  1. Za wykonane tłumaczenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.
  2. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
  3. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie.
  4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

  § 8 Reklamacje

  1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
  2. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Zleceniobiorca wykonuje nieodpłatnie korektę tłumaczenia lub – w porozumieniu ze Zleceniodawcą – udziela Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
  3. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym nie są uwzględniane.

  § 9 Zasady dokonywania płatności

  1. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie Zleceniobiorcy lub przelewem na numer konta podany na fakturze. Termin płatności mija w dniu podanym jako końcowy na fakturze.
  2. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Zleceniobiorcy do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
  3. Faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana Zleceniodawcy drogą elektroniczną na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1661), i/lub na życzenie Zleceniodawcy pocztą tradycyjną.
  4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia.
  5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki bądź całej opłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi.

  § 10 Postanowienia końcowe

  1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.baltictranslation.com.
  3. Zleceniobiorca może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
  5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

  Zapraszamy do kontaktu

  Kontakt z nami